Stížnosti na strážníka

Stížnosti na nevhodné chování strážníka při ukládání pokuty v blokovém řízení nebo rozhodnutí strážníka v blokovém řízení se vyřizují podle § 175 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu. Stížností se rozumí:

  • Podání, kterým občan nebo právnická osoba (dále jen „stěžovatel“) upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti strážníka nebo působení Městské policie Pardubice a domáhá se jím ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo práva chráněných zájmů jiné osoby.
  • Podání, kterými se stěžovatel nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků MP.
  • Podání, kterým stěžovatel vznáší námitky proti strážníkem pravomocně uložené blokové pokutě za přestupek s poukazem na nezákonné jednání strážníka nebo na to, že přestupek, za který mu byla uložena sankce, páchala jiná osoba.

Co by měla stížnost obsahovat:

  • Ve stížnosti by mělo především být uvedeno jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresa.
  • Dále místo, popis toho, čeho se občan domáhá, čas a popis události, resp. co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování stížnosti (např. identifikační číslo strážníka, jeho jméno, registrační značku služebního vozidla apod.).

Příjem a vyřízení stížností

  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně řediteli městské policie nebo jeho zástupci.
    Je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní určený pracovník, který se řešením stížnosti zabývá, písemný záznam. Je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené a považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, strážníky, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
  • Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů (§ 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád) od dne jejího doručení nebo jejího oznámení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.
Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a občan byl o uvedených skutečnostech vyrozuměn písemným nebo ústním sdělením.
Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, musí vedoucí pracovník bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u vedoucích pracovníků městské policie, nebyla řádně vyřízena, může požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti primátora města

Čtěte také…

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 4/2021

4. 11. 2021 | Ředitel Městské policie Pardubice vyhlašuje dne 2. 11. 2021 výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pozice Vedoucí technického oddělení

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice