Přednášky a besedy

Mateřské školy - témata:

Mateřské školy 
Kontakt s cizí osobou a bezpečné chování doma a na ulici.
Nález injekční stříkačky a bezpečné chování doma a na ulici.
Kontakt se psem nebo jiným toulavým zvířátkem a bezpečné chování doma a na ulici.
Dopravní výchova ( chodec a malý cyklista) a bezpečné chování.

Délka besedy je 45 minut a je určena předškolákům. První část lze zvolit podle nabídky témat, druhá část je vždy stejná. Ve druhé části děti dostanou obrázky se správným či špatným jednáním, o kterém se pak společně hovoří. Na závěr besedy děti obdrží obrázek s motivem odpovídajícím zvolenému tématu v první části. Po skončení besedy každé oddělení předškoláčků získá propagační materiály Městské policie Pardubice s maskotem MP Pepíkem Pozordej. Po domluvě lze témata upravit podle konkrétních požadavků mateřské školy.


Základní školy I. stupeň - témata:

1. a 2. třídy - Co nevíte o městské policii
Cílem setkání je navázat kontakt s dětmi i pedagogy. Beseda obsahuje informace o systému ve městě (čísla tísňového volání). Seznamuje žáky s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým osobám a předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která dětem hrozí. Délka besedy je jedna vyučovací hodina a probíhá ve škole.

 

3. - 5.  třídy  - Co by měly děti vědět
Beseda je zaměřena na problematiku pořádku ve městě, přestupky proti občanskému soužití a majetku, přestupky porušující obecně závazné vyhlášky města (povinnosti držitelů psů, ničení zeleně, pálení ohňů, skládky apod.). Délka besedy je jedna vyučovací hodina a probíhá ve škole.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - I. stupeň:

1. - 5. třídy - Dopravní výchova (teorie)
Cílem besedy je upozornit děti na dopravní situace ve městě, informovat o nebezpečných místech a posílit znalosti o dodržování pravidel silničního provozu. Pro žáky 1. - 3. tříd je výuka zaměřena na chodce, pro žáky 4. a 5. tříd na cyklisty.

 

4. a 5. třídy -  Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti (praxe)
Umožňuje žákům ověření si na dětském dopravním hřišti svých teoretických znalostí v praxi bez rizika střetu s ostatními účastníky silničního provozu v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Úspěšní žáci dvouletého výcvikového období obdrží po zvládnutí všech teoretických a praktických dovedností průkaz cyklisty, který opravňuje děti k samostatné jízdě v silničním provozu.

  


Délka besedy pro 1., 2., 3. a 5. třídy je jedna vyučovací hodina a probíhá ve škole.

Délka besedy pro 4. třídy je 5 vyučovacích hodin a probíhá na učebně dětského dopravního hřiště.


 Základní školy II. stupeň - témeta:

6. třídy - Právo, morálka a odpovědnost
Cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti - tresty, sankce, zákazy, opovržení společností atd.

 

7. třídy - Základní lidská práva a svobody
Cílem je pochopit základní podstatu lidských práv a svobod, vztah mezi právy a povinnostmi, svobodou a odpovědností. Seznámení s Všeobecnou deklarací lidských práv, s Ústavou České republiky, Listinou základních práv  a svobod  aj.

 

8. třídy - Trestní zákon a zákon o odpovědnosti mládeže
Cílem je seznámit žáky s funkcí trestního práva ve společnosti, strukturou trestního práva, trestní odpovědností a s pojmy pachatel, spolupachatel, alternativní trest, orgány činné v trestním řízení apod.

 

9. třídy  - Sociálněpatologické jevy v trestněprávním kontextu
Cílem je seznámit žáky s trestním zákonem a s trestnými činy, které souvisí s rasismem, drogami, šikanou nebo s jiným negativním chováním dětí a mládeže.

 

Besedy na dané téma trvají dvě vyučovací hodiny. V první části hodiny seznamujeme žáky s daným tématem a ve druhé hodině hrajeme hru ve skupinách, která slouží k procvičení teoretických znalostí získaných v první hodině. 
Po domluvě lze realizovat pouze hodinovou besedu.


 

Střední školy a střední odborná učiliště - témata:

ZÁVISLOSTI
Drogy, alkohol, tabák, hazard, léky…
Nebezpečí pro konzumenty, trestněprávní dopady pro jednání pod vlivem těchto látek.
Prevence.

 

ŠIKANA
Formy šikany, oběť, agresor.
Šikana a paragrafy.
Řešení, 1. pomoc, případy z praxe a jejich řešení.
Statistiky.
Prevence.

 

ROZDÍLY MEZI LIDMI
Předsudky, rasová a náboženská nesnášenlivost, sekty, diskriminace.
Trestněprávní důsledky.

  

DOMÁCÍ A SEXUÁLNÍ NÁSILÍ
Charakteristika pojmu domácí násilí.
Zákonná opatření na ochranu oběti.
Centra a střediska, kde hledat pomoc.
Pohlavní zneužívání, znásilnění (homo i heterosexuální).
Předcházení těmto násilnostem.
Trestněprávní kontext.

 

RODINNÉ VZTAHY, TÝRÁNÍ DĚTÍ, ÚTĚKY Z DOMOVA

 

PROSTITUCE, OBCHOD S BÍLÝM MASEM

 

Besedy jsou v rozsahu 1 nebo 2 vyučovacích hodin, dle individuální dohody s jednotlivými školami. Všechna témata jsou doplněna motivační hrou k dané problematice.

Dále nabízíme možnost zakomponovat (jako součást besedy i samostatně) videofilmy s drogovou tématikou. Po domluvě je možná přesně specifikovaná beseda na téma, které není přímo uvedeno v nabídce tak, aby byla beseda speciálně zaměřena na problém, který se ve třídě či škole aktuálně vyskytl.


Organizovaná setkání seniorů (kluby důchodců, centra pro seniory, domovy důchodců)

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE, PODVODY A KRÁDEŽE PÁCHANÉ NA SENIORECH A PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM
Na besedách seznamujeme seniory s činností Městské policie Pardubice a získávají také základní informace a rady, které mohou přispět k jejich bezpečí, ochraně života a majetku. Informujeme seniory o konkrétních případech podvodů a krádeží, které jsou nejčastěji páchány a každý od nás obdrží brožuru s radami, jak lze rizikovým situacím předcházet.

Délka besedy je přibližně 60 minut.

Čtěte také…

Přestupky 6. 1. 2022

6. 1. 2022 | Oddělení řešení přestupků se stěhuje na Chrudimskou ulici

Strážníci spolu s HC Ronal Group hráli pro dobrou věc

10. 9. 2021 | Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

III. Benefiční hokejové utkání na podporu malé Sofinky se blíží

30. 8. 2021 | Strážníci vyzvou tým HC Ronal Group

 

© Městská policie Pardubice