Oddělení výjezdových hlídek

Oddělení výjezdových hlídek - výjezdové skupiny

Toto oddělení bylo zřízeno v září roku 1993. Původní složení čítalo dvanáct strážníků, rozdělených do čtyř stálých trojčlenných hlídek. Následně bylo z důvodu lepšího zajištění služby rozšířeno toto oddělení na pět trojic. Spolu se stálou službou jsou to jediná oddělení, která zajišťují nepřetržitý výkon služby 24/7/365.
Mezi hlavní úkoly oddělení výjezdové skupiny, pro které se běžněji používá označení „výjezdovky“ nebo také „dvěstětřicetdvojka“ podle přiděleného volacího znaku radiostanic patří dva základní úkoly:
1) Okamžitá reakce na tísňové volání 156
2) Kontrola objektů připojených na „Pult centralizované ochrany“ městské policie (PCO)


Konkrétně se strážníci zařazeni do tohoto oddělení setkávají nejčastěji s řešením drobných krádeží v obchodech a obchodních domech. Velmi často řeší problémy s bezdomovci, kteří pod vlivem alkoholu budí veřejné pohoršení, znečišťují veřejné prostranství a obtěžují kolemjdoucí občany žebráním. Zajišťují převoz opilců na PAZS (Protialkoholní záchytná stanice). Kontrolují dodržování Obecně závazných vyhlášek města Pardubice. Spolupracují se základními složkami IZS při dopravních nehodách. Kontrola objektů napojených na PCO spočívá v okamžité reakci na signál „narušení“ těchto objektů. Jedná se o 156 (k 31. 12. 2017) takto napojených objektů. A to včetně osob napojených v rámci projektu „ Signál v tísni“. U těchto osob mají strážníci k dispozici ve vozidle klíče od bytu. Tyto osoby si pomocí zmáčknutí tlačítka „pageru“, který nosí na krku, přivolají strážníky na pomoc v případě, že jsou ohroženi na životě, zdraví anebo hrozí-li větší škoda na majetku. Dále strážníci provádějí kontrola dětských hřišť a sportovišť zaměřená především na sběr použitých injekčních stříkaček. V případě potřeby jsou strážníci z oddělení výjezdových hlídek též speciálně vyškoleni a vycvičeni k odchytu volně pobíhajících psů, a jiných zvířat.

Čtěte také…

„Jeden den s“ opět u městské policie.

28. 6. 2018 | Michaela Krouželová byla ředitelkou pardubických strážníků.

Městská policie Pardubice předala spolu s primátorem města jízdní kolo.

11. 6. 2018 | Prostředníkem je Oblastní charita Pardubice.

Pardubičtí strážníci mají novou služebnu.

29. 3. 2018 | Na adrese Chrudimská 2648.

 

© Městská policie Pardubice